Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 946/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-04-24 15:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

W trybie art. 636§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.  (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 grudnia 2018 r. został złożony przez: Michalinę Siedlaczek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Pawła Wawok , zmarłego w dniu 04.01.2015r., numer PESEL: 52012518134, ostatni adres zamieszkania: ul. J. Matejki 146, 44-310 Radlin.

 


Pouczenie:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

                                                                                               SSR Remigiusz Guz     

                                                                                                     20/12/2018

Opublikowano dnia: 2019-01-24 08:51:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Ns 144/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-05-06 15:00:00

OGŁOSZENIE

 

„W Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygn. akt I Ns 144/18 toczy się sprawa z wniosku  Kornelii Caniboł o stwierdzenie zasiedzenia ½ udziału we własności niezabudowanej nieruchomości o pow. 1277m2, położonej w Gołkowicach, oznaczonej jako działka 507/26 (obręb ewidencyjny Gołkowice), dla której prowadzona była dawna księga wieczysta Gołkowice Wyk. 466, w której ujawnionymi właścicielami są Józef Czarnota i Marta Czarnota z domu Poppek – wpisani w 1930 roku.

Wzywa się, aby zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

 

SSR Aleksander Żółty

Opublikowano dnia: 2019-01-15 09:08:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 684/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-01-30 14:00:00

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, iż w dniu 3 grudnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt  I Ns 684/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Tomaszu Koczy Pesel 75102912717, zmarłym w dniu 22 października 2014 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Rydułtowach, Osiedle Orłowiec 64/8. Jednocześnie Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 §1 kpc (tj. spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-12-28 14:15:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 524/17

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-27 07:00:00

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. pod sygn. I Ns 52416 toczy się sprawa z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Plon” w Gorzyczkach o zasiedzenie nieruchomości położonej w Bełsznicy, stanowiącej parcelę nr 128, mapa 5, o pow. 1,4137 ha (14.137 m2), zapisanej w księdze wieczystej dawnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Bełsznica LWH 84, gdzie jako właściciel został ujawniony Alojzy Blucha, wpisany w 1935 roku.

Wzywa się aby zainteresowani w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono udowodnione.

 

 

SSR Aleksander Żółty

Opublikowano dnia: 2018-12-27 07:28:50 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: Ns 406/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-18 11:00:00

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą akt I Ns 406/18 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Sosny o stwierdzenie nabycia spadku po Walesce Skaba, zmarłej 27 stycznia 2004 roku, ostatnio zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim. W skład spadku po zmarłej wchodzi nieruchomość położona w Radlinie.

Sąd wzywa spadkobierców Waleski Skaba, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

ASR Agnieszka Władowska – Miklaszewska

Opublikowano dnia: 2018-12-18 11:57:08 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 695/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-03-06 12:00:00

Sygn . akt: I Ns 695/18

 

 

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. został złożony przez: Zofię Chmurę i Stanisława Chmurę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Tomasza Chmury , zmarłego w dniu 18.03.2018r., numer PESEL: 88062111652, ostatni adres zamieszkania: ul. Borowicka 99, 44-341 Gołkowice.

Pouczenie:

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
  2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


 

 

Opublikowano dnia: 2018-12-06 12:50:54 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 4 415
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry