Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 873/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-09-20 15:00:00

Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą akt I Ns 873/17 toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Bojdunik przy udziale Piotra Mitko o stwierdzenie nabycia spadku po Rajmundzie Mitko, zmarłym w dniu 21 stycznia 2013 roku, ostatnio zamieszkałym w Godowie.

Sąd wzywa spadkobierców Rajmunda Mitko, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

SSR Ewelina Trąbka

Opublikowano dnia: 2018-06-20 13:10:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 253/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-07-20 14:00:00

„Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że 16 marca 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim złożono wykaz inwentarza po zmarłej 29 stycznia 2016r. w Radlinie Janinie Mąka, ostatnio zamieszkałej
w Radlinie przy ul. Irysowej 3b/17 (nr PESEL: 77081510342). Sprawa zarejestrowana została pod sygnaturą I Ns 253/18. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Opublikowano dnia: 2018-06-20 11:04:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 986/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-09-15 15:00:00

" Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą akt I Ns 986/17 toczy się postępowanie z wniosku Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim Marcina Felsztyńskiego z udziałem z udziałem Marka Nowackiego, Bronisława Nowackiego, Małgorzaty Bajorek o uznanie za zmarłego Bolesława Nowackiego syna Stefana i Stefanii z domu Lesieckiej, ur. 8.10.1946r. w Świętochłowicach Śląskich legitymującego się numerem ewidencyjnym PESEL 46100801718 ostatnio zameldowanego w Tychach przy ulicy Filaretów 6/30, ostatnio przebywającego w Wojewódzkim Ośrodku Opiekuńczo Leczniczym i Leczenia Odwykowego w Gorzycach przy ulicy Zamkowej 8. Bolesław Nowacki był żonaty z Józefą Nowacką z domu Szewczyk, która zmarła 1 grudnia 1970 roku. Bolesłąw Nowacki był ubezwłasnowolniony. Chorował na schizofrenię  paranoidalną. w dniu 27 lutego 1994 roku samowolnie opuścił Ośrodek i wówczas widziany był po raz ostatni. Bolesław Nowacki był poszukiwany jako zaginiony przez KPP w Wodzisławiu Śl.; w dniu 29.07.2009r. zakończono czynności poszukiwawcze.

Sąd wzywa zaginionego Bolesława Nowackiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd nadto wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w w/w terminie przekazały je tut.  Sądowi."

Opublikowano dnia: 2018-06-15 07:57:31 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 348/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-07-14 08:00:00

„Wnioskodawczynie Grażyna Dalemula i Aldona Jagieło sporządziły protokół  wykazu inwentarza po zmarłym dnia 20.01.2018r. Marianie Bryszkowskim, ostatnio zamieszkałym  i mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu  w Gołkowicach PESEL 59050308453. Osoby  wskazanie w treści art. 637§1 kpc tj. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy albo wykonawcy testamentu mogą złożyć wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza, nadto uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w  szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w w/w spisie. Ze złożonym wykazem  inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę  dostatecznie uzasadni”.

Opublikowano dnia: 2018-06-14 08:46:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 409/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-08-16 10:00:00

OGŁOSZENIE

 
Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim w sprawie pod sygn. akt I Ns 409/17 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Frydrych – Dybczak o stwierdzenie, że Leon Frydrych, syn Alojzego i Joanny, nabył przez zasiedzenie udział ½ w prawie własności nieruchomości składającej się z działki numer 860/401 o powierzchni 0,2231 ha położonej w Syryni opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim nr GL1W/00036483/1.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swoje prawo do udziału we własności nieruchomości opisanej wyżej, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
 

SSR Ewelina Trąbka

Opublikowano dnia: 2018-05-16 09:38:30 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 3 519
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry